Usein kysytyt kysymykset - Green Carbon

Usein kysytyt kysymykset

UKK - Usein Kysytyt Kysymykset

Moni asia askarruttaa hiilijalanjäljissä ja hiilensidonnassa. Alla vastauksia useimpiin kysymyksiin.

Hiili on kemiallinen alkuaine. Hiiltä löytyy monista kasvihuonekaasuista.

Hiilidioksidi (CO2) on kemiallinen yhdiste. Sitä syntyy kaikessa palamisessa. Hiilidioksidi on ihmisten tuottamista kasvihuonekaasuista merkittävin.

Hiilijalanjälki kertoo, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy.

Hiilidioksidiekvivalentti (CO2-ekv. tai CO2e) on suure, joka kuvaa päästöjen ilmastoa lämmittävää vaikutusta. Koska eri kasvihuonekaasut lämmittävät ilmastoa eri tavalla, niin hiilidioksidiekvivalentti huomioi nämä eroavaisuudet laskemalla eri vaikutukset samaan yksikköön.

Ilmastonmuutos tarkoittaa pitkäaikaista merkittävää muutosta ilmastossa, johtuen ilmaston globaalin keskilämpötilan noususta. Ilmaston globaali lämpötila on noussut jo noin 0.8 Celciusta 1880-luvun teollistumisen jälkeen ja jatkaa nousemistaan, ellei toimiin ryhdytä sekä yksilö- että yritystasolla.

Ilmaston lämpenemisellä tarkoitetaan maapallon alailmakehän ja merien keskilämpötilan nousua.

Kasvihuonekaasujen vapautumista ilmakehään. Kaikista merkittävimpiä kasvihuonekaasuja ovat hiilidioksidi, metaani ja dityppioksidi.

Hiilijalanjäljen hallinta on osa vastuullista toimintaa. Yrityksen toiminnasta aiheutuvia päästöjä voidaan pienentää, kun hiilijalanjälki on laskettu. Yleensä päästöjä vähentäessä toiminta myös tehostuu, johtaen taloudellisiin säästöihin. Hiilijalanjäljen laskennan kautta voidaan myös havahtua muillekin kehittämistarpeille. Lisäksi kuluttajilla on kasvava halu tehdä ekologisia valintoja, jolloin yritysten on voitavat vastata näihin muuttuneisiin tarpeisiin.

Päästöjen vähentämiseen on todella monia eri vaihtoehtoja. Halvin tapa on säästää energiaa ja lisätä energiatehokkuutta. Nämä ovatkin usein hiilijalanjäljen laskennan tuloksena huomattuja merkittävimpiä päästövähennyskohteita. Päästövähennyksien tekeminen on merkittävä yrityksen ympäristötekö. Päästövähennysten lisäksi ilmakehään vaautunut hiili tulee kuitenkin myös sitoa hiilinielujen kautta. Hiilipalveluidemme kautta tarjoammekin yrityksille mahdollisuuden tehdä merkityksellisiä ilmastotekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Kasvihuonekaasujen väheneminen tai poistuminen toimenpiteiden seurauksena. Lisäisyys on yksi virallisen kompensaation kriteereistä.

Metsitys tarkoittaa metsien uudelleenistuttamista.

Ilmastonmuutos on seurausta ilmaston globaalin keskilämpötilan noususta. Lämpötilan nousuun vaikuttavat lisääntyneet kasvihuonekaasut, joista merkittävimpänä on hiilidioksidi.

Ihmisen toiminta esimerkiksi teollisuuden tai fossiilisten polttoaineiden polttamisen kautta edistää ilmastonmuutosta. Ihmisen toiminta muuttaa ilmakehässä olevien kasvihuonekaasujen ja pienhiukkasten määrää sekä pilvisyyttä. Kasvihuonekaasut ja pienhiukkaset muuttavat maapallolle saapuvaan ja poisheijastuvaan auringon säteilyyn, millä voi olla ilmastoa lämmittävä tai viilentävä vaikutus. Teollistumisen myötä ihmisen toiminnalla on ollut ilmastoa lämmittävä vaikutus.

Päästöt jakautuvat kolmeen eri luokkaan. Suorat päästöt (Scope 1) ovat päästöjä, jotka aiheutuvat suoraan toiminnasta. Epäsuorat päästöt (Scope 2) puolestaan ovat päästöjä, joita aiheutuu energian ja sähkön käytöstä. Välilliset päästöt (Scope 3) ovat myytyjen tuotteiden loppukäytöstä ja tavaroiden ja palveluiden hankinnasta aiheutuvia päästöjä.

Metsät ovat keskeinen tekijä ilmastonmuutosta vastaan taisteltaessa, sillä ne sitovat tehokkaasti hiilidioksidia ilmakehästä ja vapauttavat ilmaan happea. Siten ne puhdistavat ilmaa hiilidioksidista eli toimivat hiilinieluina.

Yhteistyömme myötä kartoitamme metsällesi sopivat keinot lisätä sen kasvua ja siten synnyttää uusia hiilinieluja. Ilmastotyön hyväksi tehtävien toimenpiteiden kautta maanomistajalla on mahdollisuus ansaita normaalien metsä- ja maatalouden tulovirtojen ulkopuolista lisäkorvausta tehtyihin toimenpiteisiin perustuen.

Päästöjen kompensointi on tärkeä ympäristöteko ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Päästöjä kompensoimalla yritys voi tavoitella jonkin tuotteen tai toiminnan hiilineutraaliutta. Hiilineutraalius on itsessään jo merkittävä kilpailuetu ja erottautumistekijä kuluttajien silmissä.

Ilmastonmuutos on monimutkainen ja globaali ilmiö, jonka hillitsemiseksi tarvitaan kaikkien yhteiskunnan toimijoiden panosta. Yrityksillä onkin nyt mahdollisuus tarkastella oman toiminnan ympäristövaikutuksia, minimoida ja kompensoida niitä, ja siten toimia alojensa suunnannäyttäjinä.

Hiilensidonta poistaa ilmakehään päästöjen kautta vapautuvaa hiilidioksidia. Ilmakehässämme oleva hiilidioksidi on lisäntynyt merkittävästi väestön kasvun ja ihmisten toiminnan myötä. Ilmakehän lisääntynyt hiilidioksidi, yhdessä muiden kasvihuonekaasujen kanssa, vaikuttavat ilmakehän lämpötilan nousuun.

Hiilensidonnalla tarkoitetaan hiilidioksidin poistamista ilmakehästä. Metsät ovat keskeinen tekijä ilmastonmuutosta vastaan taisteltaessa, sillä ne sitovat tehokkaasti hiilidioksidia ilmakehästä ja vapauttavat ilmaan happea. Siten ne puhdistavat ilmaa hiilidioksidista eli toimivat hiilinieluina.

Maanomistajan kanssa tehtävän hiilisopimuksen yksi täyttymisen edellytys on se, että maanomistaja sitoutuu hoitamaan ja lannoittamaan metsää sopimuksen mukaisesti. Mikäli sopimusosapuolista riippumattomista syistä, kuten myrskyn aiheuttamasta tuhosta, johtuen sopimuksen voimassaololle ei ole enää perusteita, voidaan sopimus irtisanoa sen määräaikaisuudesta riippumatta.

Tietoisesta hankkeen toteutumisedellytyksien heikentämisestä seuraa sopimuksen mukaisesti sopimuksen purkaminen, velvoite palauttaa saadut korvaukset sekä velvoite suorittaa korvaus sopimusrikkomuksesta

Myynti lähtökohtaisesti onnistuu mutta omistajanvaihdoksesta pitää ilmoittaa meille. Myöskin korvaus maksetaan kaupantekopäivän jälkeen uudelle omistajalle.

Hiilisopimuksen alaisilla metsäkohteilla tehdään mahdollisia tarkastuksia. Tarkastukset tekee yleensä meidän toimintaa tarkastava auditoijataho. Tarkastuksista sovitaan aina maanomistajan kanssa etukäteen.

ISO 14064 standardin mukainen toiminta tarkoittaa eräänlaista laatutodistusta, joka kattaa koko prosessin eri vaiheet maanomistaja sopimuksista yrityksille myytävien yksköiden hallintaan. Auditoinnilla eli toiminnan tarkastuksella varmistetaan että kaikki osapuolet ovat toteuttaneet sovitut asia siinä laajudessa kuin on suunniteltu. Auditoinnissa sovelletaan ISO14064-2 standardia.

Kompensaatioyksiköt syntyvät Green Carbonin ja suomalaisten maanomistajien välisen lannoitusyhteistyön tuloksena. Oikeanlaisen lannoituksen ja hyvän metsänhoidon avulla lisätään puuston kasvua, minkä seurauksena syntyy uusia hiilinieluja.

Hiilijalanjäljen laskemisesta on paljon hyötyä yritykselle. Jotta yritys voi vähentää päästöjään, tulee hiilijalanjälki laskea. Laskennan tuloksena yritys saa tarkan raportin eri liiketoiminnan osa-alueiden vaikutuksesta hiilijalanjälkeen ja voi siten tunnistaa merkittävimmät vähennyskohteet. Tämä luo eväät tehdä leikkauksia päästöihin, mikä tuo yleensä yritykselle myös säästöjä. Lisäksi hiilijalanjälkitiedon merkitys kasvaa edelleen sijoittajien ja kuluttajien parissa. Hiilijalanjälki voidaan laskea tarpeen mukaan jollekin tuotteelle, toiminnolle tai koko yritykselle.

Kyllä. Maanomistajalle maksetaan sopimuskorvaus Hiilisuunnitelmassa Maanomistajille määriteltyjen toimenpiteisiin, niiden aikatauluun ja toimenpiteiden vaikutusaikoihin perustuen.

ESG tarkoittaa termiä, joka on lyhenne sanoista Environmental, Social ja Governance, käytetään puhuttaessa vastuullisuudesta ja kestävyydestä. ESG:llä tarkoitetaan siis yhtiöiden ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyviä asioita, esimerkiksi ympäristökysymykset, työntekijöiden hyvinvointi ja työolot sekä raportointiin liittyvät asiat. Kestävyyskysymyksiä lähestytään markkinoilla ESG-riskipainotteisesti, eli selvitetään olennaiset kestävyysriskit, mitä ne voivat tarkoittaa yhtiölle ja miten niihin on varauduttava.

SFDR on lyhenne sanoista Sustainable Finance Disclosure Regulation, ja se tarkoittaa EU:n vuonna 2021 voimaan tullutta asetusta kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla. Asetuksen tarkoituksena on tehdä rahastojen kestävyysprofiileista vertailukelpoisempia ja paremmin ymmärrettäviä loppusijoittajille. Tässä keskitytään investointiprosessin ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä hallintotavan (ESG) tulosten arviointiin.

Jäikö jokin mietityttämään?